top of page
Pohled_spodní_panorama.jpg

Školka

Rozmazané modré
Obecná charakteristika školy

Město, ve kterém je naše mateřská škola umístěna, je zasazeno do údolí Hrubého Jeseníku. Je zde nádherná příroda s čistým ovzduším, avšak docela těžké životní podmínky. Těžká dostupnost a chybějící infrastruktury mají vliv na tempo jeho rozvoje, zaměstnanost, kulturu a další. Vynikající podmínky jsou zde zejména pro zimní sporty, turistiku i cykloturistiku.

 

Mateřská škola je situována spíše do okrajové části centra města. Stojí v blízkosti panelové zástavby a sportovního hřiště TJ Sokol. Mateřská škola má dosti rozlehlou zahradu, která byla v roce 2009 přebudována, za spolufinancování z fondu EU, na park „Dětský svět“ při MŠ Jesenická. Park je využíván mateřskou školou a v období od května do října je k dispozici i veřejnosti. Na zahradě mateřské školy je postaveno i pódium, které často využíváme při různých příležitostech jako např. vystoupení dětí ke Dni matek, divadelní představení, oslava MDD apod.

 

Komplex mateřské školy se skládá ze dvou budov a hospodářské části se školní kuchyní a prádelnou. Všechny budovy jsou vzájemně propojeny koridory. V současné době využívá mateřská škola pouze hlavní a hospodářskou budovu. Jedna budova je již zcela nevyužita, jelikož během posledních deseti let poklesl počet dětí navštěvujících naši mateřskou školu na max. 84 dětí, je využívána pouze budova hlavní s kapacitou do 84 dětí. Nástavba na hlavní budově školy, je v současnosti také nevyužívána a zatím plní, pro nedostatek financí, pouze funkci střechy. Každá budova byla vytápěna vlastním plynovým zařízením, což se v roce 2019 změnilo a škola byla napojena na kotelnu města, která se nám stará o zajištění tepla. Plynová kotelna byla tedy nahrazena moderní elektrifikovanou kotelnou, která řídí přívod tepla z kotelny umístěné na sídlišti v blízkosti mateřské školy. V rámci projektu „Zelená úsporám“ byla v roce 2010 hlavní a hospodářská budova zateplena.

 

V hlavní budově jsou tři třídy, které jsou rozděleny na pracovnu (50 m2) a hernu (50 m2). Součástí každé třídy je koupelna a výdejna jídla. V pracovně je umístěna většina hracích center, hraček a pomůcek, herna slouží také jako lehárna. Nově jsme v roce 2011 zrekonstruovali a zmodernizovali koupelny a výdejny ve všech třídách. V roce 2012 bylo modernizováno zařízení školní kuchyně a vybaveno konvektomatem. Do třídy našich nejstarších dětí byla v roce 2013 instalována interaktivní tabule, kterou děti a paní učitelky často využívají v rámci výuky, jako pomůcku např. při seznamování s angličtinou, v rámci interaktivních her zaměřených na předčtenářské a předmatematické dovednosti, ale také např. při promítání různých pohádek v rámci relaxace při odpoledním odpočinku.

 

V roce 2015 byla část zahrady MŠ přebudována za podpory MŽP ČR a EU, zřizovatele tj. města Vrbna pod Pradědem na přírodní zahradu. Tato přírodní zahrada slouží pro potřeby mateřské školy jako „přírodní učebna“. Ekologicky zaměřená zahrada je ukázkou enviromentálního přístupu a využití přírodních materiálů při tvorbě herních prvků. Provoz mateřské školy probíhá od 5.30 do 15.30 hod. Budova mateřské školy je neustále modernizována a doplněna novým vybavením, nábytkem, učebními pomůckami, přístroji apod.

 

Naše škola spolupracuje s několika organizacemi: Základní škola, PPP Bruntál, SPC Bruntál, Opava, Ostrava, kulturní a vzdělávací středisko STŘECHA, s MěÚ Vrbno pod Pradědem, s Domovem pro seniory Vrbno, s neziskovou organizací Mezi námi o. p. s., se sborem dobrovolných hasičů, se Spolkem přátel Vrbenska, se SVČ Bruntál, se ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem, s lesními pedagogy z Biskupských lesů, s Mysliveckým spolkem a dalšími. Už 19 let trvá naše mezinárodní spolupráce s polskou mateřskou školou v Glogówku, se kterou se pravidelně navštěvujeme, pořádáme společné akce a výlety.

 

Zapojení rodičů do dění předškolního zařízení má stále ještě rezervy. Z anket vyplívá že, většina rodičů nečte nástěnky, neví co se děti učí, přestože mají vše k dispozici na webových stránkách školy, na nástěnkách a jsou jim předávány i informační letáčky domů. Na třídní schůzky se dostavuje zhruba polovina rodičů. Akce školy využívá asi 75 % rodičů. Rodiče hodnotí školu jako velmi dobrou s moderním, hezkým a čistým prostředím. Oceňují příjemné klíma, vlídný přístup zaměstnanců. Zvlášť vítají aktivity na podporu zdraví dětí, jako např. turistické výlety, zdravotní cvičení, spolupráce s myslivci aj. V anketách jsou s prací školy spokojeni, vlastními návrhy nepřispívají. Vztahy mezi zaměstnanci školy a rodiči jsou bezkonfliktní.

 

Vzdělávací proces

Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání s celodenní péčí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a související legislativou. Hlavní podmínky, požadavky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku vymezuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je východiskem pro tvorbu školního vzdělávacího programu a stanovuje závazná pravidla pro pedagogickou práci.

 

V naší mateřské škole se vzdělávají také děti od 2 let věku. Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné, a proto je potřeba jim přizpůsobit nejen činnosti v průběhu dne, ale také celkový denní režim, délku i výběr činností, bezpečnostní opatření, hygienické podmínky i vhodné pomůcky, což se v naší mateřské škole snažíme dodržovat a zohledňovat v rámci našeho ŠVP.

Naše škola pracuje podle námi vytvořeného ŠVP „Chci vědět, umět, znát….“.

Hlavní cíle ŠVP

  • Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení

  • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

  • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost, působící na své okolí

Každodenní činnosti jsou realizovány se zřetelem na požadavky, formulovány ve třech hlavních cílech s ohledem na to, že každé dítě se vyvíjí jinak, má jiné schopnosti a předpoklady. Proto každé z nich opustí mateřskou školu s jiným rozsahem dovedností, schopností a vědomostí.

Název našeho ŠVP charakterizuje zvídavost dětí, jejich touhu po poznání. Motto symbolizuje čistou dětskou duši, která se může rozvíjet kladně, budeme-li k ní přistupovat s respektem a úctou. ŠVP je dokumentem, který zahrnuje všechny oblasti činností a poskytuje o MŠ ucelený obraz. Jeho struktura byla již z části nepřehledná vzhledem ke každoroční úpravě a doplňování. V uplynulých letech byl rozšířen o další přílohy v oblasti   předčtenářských a předmatematických dovedností, cizí jazyk, minimální preventivní program a další. V průběhu školního roku 2015/16 jsme také pracovali na zpřesnění cílů a konkretizovaných výstupů pro jednotlivá měsíční témata. Do nového ŠVP byla zpracována také nová příloha z oblasti polytechnické výchovy.

V oblasti rovného přístupu ke vzdělání je otevřen naprosto všem, o čemž svědčí integrace dětí s SVP i slabého sociálního zázemí.  ŠVP byl upraven v souladu s místem, vnějším prostředím a dalšími podmínkami z nichž některé (např. materiální ve smyslu pomůcek a prostředí) se zlepšily.

Odkazy

bottom of page